a
  >  Voorwaarden

Algemene voorwaarden Babydouche

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 15.1 – Voorwaarden Billink Achteraf betalingen

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene Voorwaarden Springkussen Huren Babydouche

Artikel 1: defenities

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden

Artikel 3: Facturering en betaling

Artikel 4: Verhuur

Artikel 5: Annulering

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Artikel 7: Toepasselijk recht bij geschillen

Onderdeel 2: Gebruiksvoorwaarden van de springkussens

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Babydouche gevestigd in Barneveld.

Telefoonnummer: 0628691060, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

E-mailadres: Info@babydouche.nl

KvK-nummer: 83490507

Btw-identificatienummer: NL862894384B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, delen via de website:
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail sturen aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 14. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 15. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 4. Indien de consument via de webshop iets besteld, wordt het product pas opgestuurd zodra de betaling is verwerkt of in behandeling is. Tenzij er is gekozen voor een achteraf betaaloptie of schriftelijk overeen te zijn gekomen met Babydouche.

Artikel 15.1 – Voorwaarden Billink Achteraf betalingen

“De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u aan Babydouche.nl verschaft in het kader van een bestelling waarbij
achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan
wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt
voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering
te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie,
administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de
vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of
onregelmatigheden;
d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied
binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij
achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u
gekozen aanbieder”

“Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde
betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle
rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan
Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden
door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen
onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande
vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders
in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten
organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het
verzoek van de klant voor achteraf betalen te weigeren. De gehanteerde
betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan
ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de
vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een
gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te
brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op
grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke
klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de
klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de
daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien
deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten
bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor
consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de
vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met
betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan
wie de vordering is overgedragen.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Algemene voorwaarden Springkussen huren Babydouche

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor de verhuur van onze springkussen en andere verhuur activiteiten.

Artikel 1: definities

De volgende definiëringen hebben (in deze algemene (huur) voorwaarden) te gelden:

 1. Onder verhuurder/verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan: Alle handelsnamen die vallen onder Babydouche.nl met beperkte aansprakelijkheid, hierna ook te noemen “ Babydouche ”, o.a. gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Onder huurder/koper/opdrachtgever wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep die met Babydouche een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan: de schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling van huurder dan wel de aanvaarding van de factuur.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Babydouche, in de breedste zin van het woord.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat de huurder akkoord met deze Algemene (huur) voorwaarden.
 3. Babydouche heeft het recht de Algemene (huur)voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
 4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website www.babydouche.nl/terms

Artikel 3: facturering en betaling

 1. Het verschuldigde bedrag (huursom) dient 7 dagen ( 5 werkdagen) voor de huurdatum bij te zijn geschreven op rekening van Babydouche (u gaat een betalingsverplichting aan bij online reserveren).
 2. Voor de te verrichten betalingen verstuurt Babydouche facturen via de email.
 3. De huurder dient bij het moment van bezorging of afhalen een borg van € 100,- contant te voldoen, bij ieder extra artikel wordt er €50,- extra gerekend. De huurder ontvangt de borg terug bij het inleveren of ophalen van de goederen volgens artikel 4.5.
 4. Schoonmaak en/of reparatiekosten zullen achteraf worden gefactureerd aan huurder indien nodig en zijn onderdeel van de huurovereenkomst. De genoemde prijzen op onze website zijn dag huurprijzen of rekeneenheden incl. btw en worden vermeerderd met eventuele bezorgkosten en personeelskosten. Let op: bij feestdagen wordt er een feestdagtoeslag gerekend van 15 euro per springkussen per dag.
 5. Eventuele kortingen en/of aanbiedingen worden berekend aan de hand van de nominale dag huurprijzen en/of rekeneenheden en zijn niet te combineren.

Artikel 4: Verhuur

 1. Onder gebruiksdag wordt verstaan: een dag als rekeneenheid voor de duur van een huurperiode; de gebruiksdag gaat in om 10:00u en loopt tot 19:00u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien het verhuurde voor één dag is gehuurd dient huurder het gehuurde de volgende dag tussen 8:00u en 8:30u terug te brengen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De verhuurde objecten blijven eigendom van Babydouche en mogen zonder schriftelijke toestemming van Babydouche niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend.
 4. In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en / of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Babydouche kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder. Na ingebruikname door huurder is er geen mogelijkheid tot restitutie.
 5. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies.
  Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Babydouche in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is terug te worden gegeven.
 6. Schades aan de gehuurde goederen, alsmede ongevallen met het gehuurde materiaal dienen direct aan Babydouche te worden gemeld.
 7. Bij alle goederen die moeten voldoen aan een Typegoedkeuring en of certificering voor gebruik en verhuur volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt huurder per artikel de papieren mee bij de overdracht van de goederen of deze in een bestand toegezonden aan de huurder.
 8. Bij bezorging en ophalen van de goederen, alsmede op en/of afbouw van de goederen dient de huurder mee te helpen. Het in en uitladen van goederen bij zelf afhalen en retourneren dient te geschieden door de huurder zelf. Schade met hulp bij in of uitladen van goederen vallen niet onder de aansprakelijkheid van Babydouche.

Artikel 5: Annulering

 1. De huurder kan de reservering annuleren tegen een vergoeding van de huursom zoals hieronder omschreven:
  • 5 tot 30 dagen voor de huurdatum wordt er 50% van de huursom in rekening gebracht.
  • 0 tot 4 dagen (96 uur) voor de huurdatum wordt er 100% van de huursom in rekening gebracht.
 2. Uitzondering op artikel 5.1, zie artikel 5.2 De huurder kan opblaasbare speeltoestellen gratis annuleren bij slechte weersomstandigheden (regen, storm), annulering is mogelijk tussen 0 en 48 uur voor de huurdatum tot de ochtend 8:00 uur van de huurdatum. De huurder krijgt de volledige betaling van de speeltoestellen terug op de bankrekening waarmee de betaling is voldaan. Indien er meerdere dagen gehuurd wordt dan geldt de annuleringsvoorwaarden van artikel 5.2 alleen op de eerste huur-dag tot 8.00 uur. Er kan niet halverwege een huurtermijn worden geannuleerd vanwege weersomstandigheden. Annuleringen buiten deze uitzonderingen geschieden volgens artikel 5.1
 3. Het wel of niet moeten hebben van een gemeentelijke en of evenementenvergunning is aan de huurder. Het niet hebben van een dergelijke vergunning of onmacht bij bezorgen zoals files, weersomstandigheden en van overheidswege ingestelde obstructies die tot vertraging kunnen leiden bij transport en opbouw of afbouw, zijn uitgesloten van restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De huurder, de persoon die zich legitimeert en de huurovereenkomst tekent wordt gezien als huurder en is verantwoordelijk voor het toezicht op alsmede de staat van retournering van onze goederen.
 2. Beschadiging en of verlies van de goederen: voor al onze goederen, maar expliciet voor onze speeltoestellen geldt: Scherpe voorwerpen, voedsel, glitters, confetti en kleurstoffen kunnen de goederen ernstig beschadigen. De hoge reparatie en/of vervangingskosten, alsmede derving van inkomsten zullen na reparatie aan de huurder worden doorberekend. Wij zullen de huurder hiervan op de hoogte stellen indien na constatering blijkt dat hij/zij aansprakelijk kan worden gehouden voor schades.
 3. Aansprakelijkheid Babydouche: Babydouche, alsmede haar ingehuurde derden zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van welke schade dan ook indien goederen door huurder zelf worden afgehaald en zonder (vooraf) betaald toezicht van Babydouche in gebruik worden genomen.
 4. Babydouche, alsmede haar (ingehuurde) medewerkers, behouden zich het recht de gehuurde goederen te verwijderen van de locatie (terug te halen) zodra blijkt dat (een deel van) de goederen niet volgens de gebruiksinstructie wordt gebruikt of er gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan voor personen of onze goederen. Dit zonder verdere opgaaf van reden en naar inzicht van onze (ingehuurde) medewerkers. Er zal na terughalen van deze goederen geen restitutie plaatsvinden. Extra kosten voor opruimwerkzaamheden zullen aan u worden doorberekend.
 5. Babydouche kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor financiële schades hoger dan het bedrag van de huursom.
 6. Babydouche is nooit en te nimmer aansprakelijk voor enig fysiek letsel dat wordt opgelopen bij het gebruik van onze springkussens. Hieronder vallen alle lichamelijke en geestelijke consequenties, inclusief overlijden.
 7. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de grond zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Toepasselijk recht bij geschillen

 1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.
 3. Voor alle overeenkomsten geldt: op iedere overeenkomst met Babydouche en/of haar handelsnamen volgens de kvk, gelden de algemene voorwaarden van Babydouche en worden betalingstermijnen en voorwaarden van opdrachtgever/huurder expliciet verworpen door Babydouche.

Onderdeel 2: gebruiksvoorwaarden van de springkussens

1. Het gebruiken van de artikelen anders dan in de handleiding beschreven, is niet toegestaan. Schade ontstaan door ondeskundig gebruik zal op u worden verhaald.
2. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon (vanaf 18 jaar).
3. Er moet per springkussen 1 toezichthouder aanwezig zijn zolang de stekker van de blower in het stopcontact zit.
4. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar door het bijgeleverde hesje.
5. Op ieder ogenblik moet het kussen onder toezicht staan van een volwassen persoon die er op moet toezien dat er aan de gebruiksvoorwaarden wordt voldaan aangevuld met eigen inzicht / verantwoordelijkheid.
6. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
7. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is aangegeven aan de voorkant van het springkussen en vermeld in de bijgeleverde handleiding. Wij gaan uit van 1,5 tot 3m² per persoon afhankelijk van leeftijd en gebruik.
8. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
9. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen, schmink, etenswaren, drank, kauwgom, dieren etc op het springkussen is niet toegestaan.
10. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van drank / verslavende middelen te zijn bij het gebruik en/of toezicht houden van het springkussen.
11. Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of dienen het geen dat uitsteekt af te zetten.
12. Het is niet toegestaan op de buitenwanden en/of bogen te klimmen.
13. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
14. Niet spelen op en bij de opstap van het springkussen.
15. Plaats het luchtkussen niet op een helling met een hoek die scherper is dan 5%.
16. Voor gebruik controleren of het springkussen goed verankerd is.
17. Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
18. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
19. Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
20. De bodem rondom de ingang van het kussen dient voldoende schokdempend te zijn.
21. Zorg voor voldoende vrije ruimte van minimaal 1.5 meter rondom het springkussen.
22. Geen open vuur of barbecue in de omgeving is toegestaan.
23. Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
24. Gebruik altijd een grondzeil ter voorkoming van slijtage van het kussen.
25. Zorg voor een goede en veilige geaarde stroomaansluiting van het springkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep). De blower gebruikt ongeveer 1500 watt, houd hier rekening mee.
26. Gebruik de luchtpomp niet wanneer het snoer beschadigd is.
27. Verwijder de stekker uit stopcontact door aan de stekker te trekken niet door aan het snoer te trekken.
28. Er dient voldoende verlichting aanwezig te zijn.
29. Houdt kinderen uit de buurt van de blower.
30. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden. Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens).
31. Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
32. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.
33. U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt.
34. Onze attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken, indien u wel water gebruikt, is er een verhoogd risico op blessures en ongevallen. Hierom mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt op onze kussens.
35. Bij regen worden de springkussens zeer glad en kunnen ze niet gebruikt worden tot ze drooggemaakt zijn.
36. Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten.
37. Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
38. Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsel.
39. Men dient ieder uur te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.

Indien ongewone beschadiging wordt vastgesteld die de gebruiker in gevaar kan brengen, onmiddellijk stoppen met het gebruik van het kussen en contact opnemen met Babydouche.
De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.

Houdt u deze regels als toezichthouder goed in de gaten,
dan kunnen de kinderen onbezorgd springen.
Mocht u na het lezen van de huurvoorwaarden / gebruiksvoorwaarden nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op met:
Babydouche, 0628691060, info@babydouche.nl